Stykker til Fanøs kultur og historie

Krydstoldassistent Thomas Nielsen Tækkers skipperhus i Sønderho 1848

Akvarel udført af Jes N. Ollesen. Thomas Tækkers hus beliggende Vester Land 32 i Sønderho Thomas Nielsen Tækkers skipperhus beliggende Vester Land 32 i Sønderho. (Matr. nr. 26). Akvarellen er nederst i rammen til højre signeret "Tegnet af Jes N. Ollesen Sønderhoe 1848". Huset, der er vist fra begge sider, ligner til forveksling kaptajn Poul Peder Jørgensens hus beliggende Øster Land 25, som Ollesen malede i 1943: Det være sig murstik, aftengaf, vippebrønd, stakit og næsten også antallet af vinduer, lemme og døre.

Gamle huse i Sønderho I registranten "Gamle huse i Sønderho" fra 1980 hedder det om skipperhuset: "Det er 9 eller 10 fag langt og grundmuret. Facaderne fremtræder - pudsede og gulmalede, og langsiderne afsluttes under taget - i nordsidens tre vestligste fag over en gulmalet rem - af en muret, hvid gesims, der er ført om hjørnet på gavlen. I sydsiden omslutter gesimsen en trekantet facadekvist med muret front over hoveddøren, og i nordsiden et arkengab med muret front i facadens vestende. Østgavlen er grundmuret omtrent til hanebåndshøjde og afsluttes ind til dette niveau af et hvidt gesimsled under taget, medens den øvre gavltrekant har lodret, grønmalet bræddebeklædning med vindskeder. Vestgavlen er derimod grundmuret i fuld højde og afsluttes under taget af et hvidt gesimsled. Taget er stråtækt og har en skorstenspibe i rygningen.

Facaderne har 2-rammede vinduer med 3-rudede rammer, dog har nordsidens 3 vestligste fag 1- og 2-rammede vinduer med 6-rudede rammer og vestgavlen små, 4-rudede vinduer. Vinduerne er grønmalede med hvide sprosser og kitning. I langsiderne og østgavlen er stikkene over vinduerne hvidmalede, og under vinduerne der der malede, hvide »sålbænke«, lige som de udvendige murfalse er hvide. Sydsiden har en hoveddør med overvindue og har 2 ruder over 3 fyldinger. Døren er grønmalet med hvid staffering. Vestgavlen har en grønmalet halvdør. Den trekantede facadekvist har en grønmalet luge med overvindue, og arkengabet har en grønmalet, 2-fløjet luge.

Ankerinitialer på østgavlen: NJT ATD [Niels Jensen Tækker - Anna Thomas Datter]

Huset er det oprindelige stuehus i en parallelgård, hvis ladehus (matr. nr. 25, Vester Land 34) frasælges i 1818. Det brandtakseres og beskrives første gang 1828, hvor det har 13 fag af skalkmur med grundmurede ender og halve trægavle. Ollesens akvarel herover viser huset med murankrene 1826 på vestgavlen, hvilket formentlig daterer dennes grundmuring, og NJT ATD på østgavlen, hvilket refererer til de daværende ejere, Niels Jensen Thækker og hustru, Anne Thomasdatter. Ifølge taksationen fra 1828 er de 8 østfag beboelse (med forstue), som har optrukne og panelbeklædte vægge, engelske vinduer og rammedøre med såvel klinker som indstukne låse og messinghåndtag. De 5 vestfag er da lo, kostald, fåresti og foderrum. I 1850 brandtakseres huset atter, men beskrivelsen indeholder ingen egentlige ændringer. Det fremgår ikke, hvornår bygningen er blevet reduceret til sin nuværende størrelse.

På dette sted kan i jordebogen konstateres en bebyggelse helt tilbage til 1750erne.
Skibsfører Niels Jensen Tækker (1788-1841) var gift to gange. Første gang i 1813 med Anna ThomasDatter (1792-1837) med hvem han fik 4 børn, hvoraf den ene er Thomas Tækker. Anden gang gift 1828 med Anna NielsDatter (1797-1861) med hvem han ikke fik børn (Grønnegaard, II, 905-906).

Galeasen 'Haabet' 1848
Mellem de to overflødighedshorn ses en medallon med Tækkers skib "Haabet af Sønderhoe" og faderens titel og navn "Capt. Niels J. Tækker". Sjovt nok findes "Håbet" gengivet magen til som Niels Sørensens galease af samme navn.

Akvarellen tilhører Nationalmuseet i København og er udstillet i afdelingen "Danmarks Nyere Tid. 1600-2000". Teksten hertil lyder: "Skipperhus på Fanø, 1826. På Vesterhavsøerne Rømø og Fanø ernærede mange af beboerne sig ved søfart. Fanø hørte ikke som Rømø under Slesvig, men livsvilkårene har stort set været de samme. Kendetegnende for øerne er også de grundmurede huse af røde sten."
Noter og kilder
  • Thomas Nielsen Tækker ses i Kromanns Fanøs Historie og i Huse i Sønderho også stavet Thomas Nielsen Thækker. I Sønderho Kirkebog er hans navn stavet Tækker. Andre familier staver efternavnet Dækker.
  • Anne Marie Grønnegaard: Sønderhoslægter 1630-1987. Glamsbjerg, 1988 bind 2, s. 733, 831-32 og 905-06.
  • Gamle Huse i Sønderho. Registrant udarbejdet af Steffen M. Søndergaard og Poul Tuxen. Udgivet af Fanø kommune og Fredningsstyrelsen, 1980.
  • N.M. Kromann: Fanøs historie (1934), bind II, s. 196 ill., bind III, s. 177 ill., 189, 194f, 200-204, 233, 252.
Håbet af Sønderho 1848 ført af kaptajn Niels J. Tækker Haabet af Sønderho 1848 ført af kaptajn Niels J. Tækker (1788-1841), far til Thomas Tækker (1816-1878).

Tegnet af Jes N. Ollesen Sønderhoe 1848 Tegnet af Jes N. Ollesen Sønderhoe 1848
At det er Jes N. Ollesen, der har udført billedet, fremgår af hans signatur nedert til højre i rammen.

Publiceret 17. oktober 2009. Opdateret 22. maj 2013. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.