Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Æ Kåver og Trigonometrisk Station IV nr. 686 Sønderho. Af Per Hofman Hansen

1. Den trigonometriske station med granitpostamentet rejst 1867, men dateret 1875
Den væltede kåver efter stormen 19. oktober 1935. Billedet er taget fra vest mod øst. Til højre i billedet ses postamentet til den trigonometriske station. Æ Kåvers fundament ligger til højre (mod syd) og kåveren er væltet til venstre i nordlig retning mod Sønderho Skole. Udsnit af større fotografi. 10 år senere. Efter den tyske besættelse er medarbejdere fra Geodætisk Institut den 23. oktober 1945 på inspektion og konstaterer: "Det gamle Postament (granitsøjlen) fandtes i en lille Kløft nær den nuværende Station". Bemærk det indhuggede årstal 1875. (A.C. Berthelsen foto).
2. Fikspunktblokken med pejletårn og timeglassignal

Pejletårnet væltede ikke i 1935. Nej, det er ikke en kåver, men derimod Geodætisk Instituts såkaldte pejletårn med timeglassignal, som blev placeret oven på fikspunktblokken, når der skulle sigtes på store afstande. Signalet ses i øvrigt sammen med æ Kåver på flere fotografier.
  Den nuværende Station med en af Tyskerne rejst Lægte, lyder den ledsagende tekst til et af de fotografier, som A.C. Berthelsen tog af den trigonometriske station under sin inspektion den 23. oktober 1945.   Resterne af fundamentet til den trigonometriske station på Kåverbjerg
Den smukke bronzeknap med teksten Geodætisk Institut - Fredet punkt
Fikspunkblokkens tilstand sommer 2007. Fundament og bronzeplade. Foto: PHH.
I fundamentets beton er præget Krone og G.I.
GI med krone. Kun fikspunktblokkens ene hjørne er bevaret med det i cementen prægede GI med krone.
Foto: PHH 15. april 2007.

Samme med alle fire hjørner med krone intakt, men til gengæld uden bronzepladen i midten. Foto: Poul Færk Magnussen, okt. 1981.
Også andre steder har man tolket pejletårne forkert. På toppen af Hohøj ved Mariager stod et tilsvarende pejlemærke, der på samme måde fejlagtigt er blevet betegnet som et sømærke.
1930: Deklaration på Trigonometrisk Station IV nr. 686 Sønderho
I marts 1930 var premiereløjtnant A.C. Berthelsen fra Geodætisk Institut taget til Sønderho for at træffe aftale med Sønderho Kommune og sognerådsformand Niels Jerne Outzen om erhvervelse af et stykke jord til placering af et "indstøbt Granitpostament i Betonstøbning, forsynet med Geodætisk Instituts Mærke", der "strækker sig 2 meter til hver side af betonstøbningen".
    Med aftalen forpligtede kommunen sig "til ingensinde at udgrave eller beplante jordstykket, til ikke ved afgravning, undergravning eller på anden måde at bringe arealet i fare for at styrte sammen, til ikke at beskadige eller borttage Geodætisk Instituts signaler eller observationstårn, samt så vidt muligt forhindre, at disse eller dette borttages eller beskadiges af uvedkommende".
    Aftalen blev tinglyst som en 'Deklaration på Trigonometrisk Station IV nr. 686 Sønderho'.

Kronologi
Om Generalstabens og Geodætisk Instituts aktiviteter på stedet findes følgende oplysninger ved K. Thuesen dateret 18. dec. 1978:
  • Efter rekognoscering i 1862 rejstes i 1867 et postament, hvorfra der samme år foretoges målinger.
  • År 1907 foretoges exc. målinger ved postamentet.
  • År 1925: Postamentet undermineret ved sandfygning og styrtet ned af klitten.
  • År 1930: En firkantet 1 m3 støbning blev anbragt på en klittop nær stedet, hvor postamentet i sin tid stod. Punktet i denne støbning blev benævnt: Tr. st. IV 686 Sønderho og fik sognenummer 135-16-001.
  • Der ses ikke at være nogen forbindelse mellem stedet, hvor postamentet stod og den i 1930 anbragte støbning.
  • Centret over punktet i 1 m3 støbningen målte man i 1930 og fra sammepunkt har senere målinger fundet sted.
  • År 1945 fandt man det underminerede postament liggende ved foden af en klit. Det medtoges til Buddinge.
  • 1985 indgår postamentet som ét af syv på Geodætisk Instituts målebane på Amager.

23. oktober 1945: Udsigten fra fikspunktblokken mod nord
Udsigten fra den trigonometriske station over Sønderho i 1945 og 2007
1945 - 2007. Som nævnt var A.C. Berthelsen på vegne af Geodætisk Institut på inspektion den 23. oktober 1945. Det var ved den lejlighed, han fotograferede stationen udstyret med den af tyskerne rejste lægte. Ser man godt efter, kan man let genkende motivet som det ser ud i dag. Indsat foto: PHH 9. september 2007.

Geodætisk Instituts postament på Pælebjerg
Geodætisk Instituts postament på Pælebjerg På Pælebjerg findes der en intakt trigonometrisk station forsynet med et granitpostament dateret 1930 og medaillon med følgende indskrift: "Denne Sten og Grunden om den i 2 m Afstand er fredet. Navnlig forbydes det at tænde Ild paa eller ved den. G I".
Postamentet var hugget i granit og måler 34 cm på hver led. Det rager ca. 1 m op over jord-overfladen og er forsynet med en fredningsplade i bronze. I toppen er postamentet forsynet med et hul i en messingbolt, som angiver det såkaldte stationsfelt.
Kort- og Matrikelstyrelsen har haft forskellige navne: I perioden 1816-1842 kaldtes institutionen "Gradmaalingen", hvorfor postamenterne var mærket G.M. I perioden 1842-1928 var navnet "Generalstaben", hvorfor mærkningen var G.S., og fra 1928 til 1988 "Geodætisk Institut" med mærkning G.I. 1. januar 1999 ændredes navnet til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Som nævnt ovenfor blev det væltede postament sendt til Buddinge. Det var dengang hovedkvarter for Geodætisk Institut på det nedlagte Buddinge Batteri, der tidligere havde været en del af Københavns forsvarsanlæg. Niels Gundersen fra 'Sammenslutningen af Danske Postamentsøgere' oplyser, at han "næsten er sikker på, at det i dag er opstillet som en del af den målebane, som er anlagt på Kalvebod Fælled på Amager. Her er også andre postamenter fra sløjfede stationer".
I 2010 kan jeg konstatere, at Niels Gundersens formodning er rigtig, se min side om Målebanen på Kalvebod Brygge, Amager.
Kilder
KORT & MATRIKELSTYRELSENS
Fikspunktbeskrivelse

For station 135-16-00001
Udskrevet: 4. sept. 2007.
Koordinater:
System: s34j
Y: 103 287.032 m
X: 331 137.120 m
Beregnet: 12. maj 1978.
Afmærkning:
Lodret bolt.
0.30 m over terræn.
Kåvervej 27, Sønderho By.
Punkt i overkant af murstensfundament, på top af klitkam. Udfærdiget 2007.
GPS egnet.
Kort over Kåverbjerget Placering af fikspunktet i forhold til Sønderho gl. Skole Kort over det sydlige Sønderho Kort over Sønderho med skolen, sømærket, den trigonometriske station, Kåverbjerg og Bavnebjerg. 1: 25.000, trykt 1960.

Fikspunktblok på Kåverbjerg uden for Sønderho Fikspunktblok. Geodætisk Institut har anvendt forskellige afmærkninger af danske trigonometriske stationer, og opstillingen af fikspunktblokke påbegyndtes i 1957. De består af en bronzeplade (10 cm i diameter), der ved jordoverfladen er fastgjort til toppen af en betonblok, der er 1 m høj og i tværsnit 15 cm i kvadrat og nedsat i jorden. Stationscentret er centret af bronzepladen.
TIMEGLASSIGNALET
Under målearbejdet må stationerne afmærkes med signaler for at gøre dem synlige. Ved større afstande anvendes derfor hyppigt et timeglasformet tømmersignal, der anbringes centrisk over stationspunktet.
Det er indskriveligt i et kvadrat med sidelængde varierende fra 0,5 til 2 m efter den afstand, hvori det skal ses.
Signalpladen bygges af smalle brædder med ca. 2 cm mellemrum. Pladen, der må være nøje symmetrisk, bæres af en i pladen symmetrisk anbragt firkantet tildannet stolpe, der fastholdes ved 4 barduner af hegnstråd eller wire og stilles lodret ved hjælp af et vaterpas.
Signalpladen stilles så ingen sigtelinie danner nogen vinkel mindre end 45°.
Pladen males sort, hvis den ses på lys baggrund og hvid eller gul, hvis den ses på en mørk baggrund. En sort maling kan fremstilles af kønrøg udrørt i kærnemælk, og en hvid maling af kalk udrørt i vand.
Efter www.postamenter.dk om opmåling.

Publiceret 20. august 2007. Opdateret 10. april 2010. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.