Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Boganis jagtbrev fra Fanø 1894

Politiken 12. oktober 1894
Boganis jagtbreve 1889 og 1892 Wilhelm Dinesen (1845-1895) forfatter, officer, politiker og godsejer
Wilhelm Dinesen udmærkede sig i slaget ved Dybbøl i 1864 og deltog i Den fransk-tyske Krig i håb om sejr over Tyskland. Som folketingsmedlem arbejdede han med fredning, jagtlovgivning og forsvarspolitik.

Under pseudonymet Boganis udgave han Jagtbreve (1889) og Nye Jagtbreve (1892), der rummer en række præcise naturiagttagelser. Hans sidste jagtbreve publiceret i Politiken blev først i 1987 udgivet i bogform af Frederik Dreyer som "Boganis sidste jagtbreve 1891-1894".

Som hele slægten fra 1864 havde Dinesen franske sympatier og fransk dannelse. Dertil kom senere indlevethed med engelsk sprog og amerikanske forhold, men der var ikke en dråbe tysk kultur i hans væsen.

"Dinesens dannelse er militær og selskabelig, i ingen henseende boglig, derfor i ingen henseende tysk. Den er national og fransk. Des mere støder i det sproglige enkelte stygge germanismer", skrev Georg Brandes i en nekrolog. Måske det forklarer hans lidet venlige ord om Fanøs nye badehoteller sidst i jagtbrevet! - Wilhelm Dinesen ejede bl.a. Rungstedlund, hvor hans datter, forfatteren Karen Blixen er født. Han begik selvmord i 1895.

I 2013 er Wilhelm Dinesen i to-bindsværket "Kaptajn Dinesen - Ild og blod" (Gyldendal) blevet mesterligt portrætteret af forfatteren og historikeren Tom Buk-Swienty.
Wilhelm Dinesens jagtbrev fra fuglekøjerne på Fanø

Jylland, efteråret 1894

Helt ned langs Vesterhavet har jeg været, i storm og stille, ved solskin og regn, i Agger, ved Thyborøn-kanalen, på Skallingen, i Esbjærg og på Fanø, og alle steder er jeg bleven så vel modtaget, som man bliver det i Jylland. […]

Esbjærg - For tredive år siden lå her en skaldet lyngbakke
Så rejste jeg ned til Esbjærg - det er som et pust fra the far west; "go on!" ikke det evindelige: "stop lidt". Og man får ild i blodet og mod i brystet og lyst i tanken. For tredive år siden lå her en skaldet lyngbakke; nu - siger esbjærgerne - er der otte tusinde mennesker, […]

Men det var jagten!
Det er fangsttid nu for fuglekøjerne på Fanø, ingen uvedkommende får lov til at nærme sig, og den, der nu vises om i en fuglekøje, føler, at det er en ganske særlig opmærksomhed, han er genstand for, thi en hel dags fangst står på spil.

Fire fuglekøjer på Fanø
Det koster tusinder at anlægge en fuglekøje. På øens østside, ind mod land, mellem Nordby og Sønderho, findes der fire fuglekøjer. I det flade vand, i læ af øen, ligger der skarer af vildænder; de er på træk sydpå, de bliver her til frosten kommer, der er nok at tage af. Den almindeligste art er spidsanden, som her kaldes gråand; knaranden og brunnakken (pibeand) er også hyppig; men det er den lille krikand, der leverer det største antal, fordi den lettest fanges.

Fuglekøjernes indretning og brug af lokkeænder
Hvis man tænker sig en søstjerne med bøjede arme, har man grundplanen af vandbassinet i en fuglekøje; nogle hundrede alen fra strandbredden graves en lille dam med bøjede, spidst udløbende arme; langs dammen findes der et fortov for ænderne at sidde på; landet omkring er beplantet med pil og el og fyr; langs armene stilles skærme af rør på skrå, og ovenover armene er der net, der, efterhånden som kanalen bliver snævrere og lavere, sænkes, indtil nettet foroven og bunden forneden mødes i en almindelig fiskeruse. Et lille stykke fra dammen, ude mellem buskene, er der bygget et lavt hus for opsynsmanden og anlagt en kælder med vand i til at tæmme lokkeænderne.
    Det er nemlig en nødvendighed at have lokkeænder. En del, f.eks. hundrede, fangne ænder mærkes med et hul af en vis form i svømmehuden, svingfjerene klippes og når de i et par uger har været indespærrede i kælderen og er vænnede til at fodres af fængeren, slippes de ud i dammen; næste år kan de flyve; men gråænderne er vanskelige at overvintre. De vilde ænder ude i havet søger op i land og kaster sig i sige og sumpe; de tæmmede ænder fra fuglekøjen flyver ud imellem de vilde og trækker dem med tilbage i dammen, hvor de er vante til at blive fodrede; fængeren går af og til lydløst hen ad stierne, han bærer i en kedel et rygende stykke trækul, hvis os kvæler lugten af ham, han går bort fra vinden, da ænderne søger op i læ, han kigger ud gennem en sprække i rørskærmen og når han synes, at der er kommen tilstrækkelig mange vilde ænder flyvende til dammen, viser han sig, idet han træder udenfor skærmen, der hidtil har skjult ham. Ænderne skræmmes og jages op i kanalerne på den modsatte side, han følger efter, viser sig mellem de skråt stillede skærme og jager ænderne, der ikke kan flyve op for nettene, længere og længere ind, indtil de endelig sidder i rusen; men forinden kaster han en håndfuld korn ud i vandet, de tæmmede ænder vender om efter det og kommer derved ikke i fælden. Fængeren tager da de fangede ænder ud af rusen og dræber dem, efter at have forvisset sig om, at der intet mærke er på svømmehuden.

Hundrede ænder om dagen anses for en god fangst.

Mærkeligt nok har der rejst sig stemmer imod fuglekøjer, idet fangsten betegnedes som massemyrderi og dyrplageri; en hurtigere og mindre smertefuld død lider dog næppe noget vildt, og fangsten af disse vildænder, som kun kommer her på træk, er da ikke som anden jagt kun til løjer, det er et levebrød.

Ny jagtlov og fredning ved fuglekøjerne
Naturligvis er fred og ro en nødvendig betingelse; når en båd lægger sig ude i havet, og der fra den skydes efter ænderne, ophører al fangst. I den ny jagtlov er der også optaget en bestemmelse, hvorefter al jagt på søen kan forbydes indenfor 1/4 mil fra de på Fanø værende fuglekøjer; altså gælder bestemmelsen kun for de fuglekøjer, der allerede findes på Fanø. Herved har lovgivningsmagten vist sin uvilje mod fuglekøjer. Men var det ikke langt rimeligere at opmuntre anlægget af fuglekøjer? Og det er ikke umuligt, at sådanne med held kunne anlægges ved Limfjorden og i småvandene.

Bølgerne løb frådende ind mod den flade strand
Det blæste en storm fra vest, da jeg forleden var ved fuglekøjerne, derfor lå ænderne i store sværme tæt inde under den østlige kyst og gottede sig. Men ud mod Vesterhavet røg klitten og det fine sand piskede i ansigtet. Bølgerne løb frådende ind mod den flade strand, mågerne sejlede for vinden, fanøpigerne knyttede en ekstraknude på deres hovedklæde - det passede altsammen.

Store spraglede tyske hoteller - so tysk, so tysk
Men oppe på den hvide brink mellem hvislende marehalm stod en tre-fire ækle, store, spraglede tyske hoteller og en fem-seks villaer af samme slags. Det passede slet ikke. Det var so tysk, so tysk. Bare de skidne tyskere ville vaske sig i deres eget vand og lade være at forvrænge Fanø, og der er da ingen anledning for os danske til at støtte tyskeriet på Fanø og til i den grad at vise os opmærksomme mod vore sydlige naboer, at vi døber vort gode Vesterhav om på tysk og kalder anstalten på Fanø for Nordsøbad.

Boganis.


Noter og links
  • Den præcise datering har været lidt af et detektivarbejde, idet bogudgivelsen "Boganis sidste jagtbreve 1891-94" (1987) side 79 indleder jagtbrevet med "Jylland, efteråret 1891". En søgning i Politikens e-avis i året 1891 og en forespørgsel hos Politikens Oplysning gav intet resultat. Det viser sig imidlertid, at jagtbrevet blev trykt i Politiken 12. oktober 1894, hvorfor Boganis utvivlsomt også har dateret sit manuskript: "Jylland, efteråret 1894". Fejlskrivningen 1891 kan skyldes, at 4-tallet i 1894 i den trykte udgave af Politiken er blevet fejllæst som et 1-tal (1891).
  • Anlægge: I bogudgivelsen er der meget fejlagtigt skrevet ødelægge i stedet for anlægge.
  • Sig og sump = Mindre lavning i terrænet, der i fugtige perioder er fyldt med vand, og hvor jorden derfor er sur, så der ikke kan gro korn. Jorderne er ene Sand og ugrøftede Strandsige, sure og golde af Havvand. (ODS - Ordbog over det danske Sprog). "Jorden er af god bonitet, fri for den generende sige og sumpe, som fandtes på de fleste sølodder", hedder det i et dokument om Essenbæk Sogn på Sønderhald Egnsarkivs hjemmeside.
  • Gottede sig: følte velbehag. (ODS - Ordbog over det danske Sprog).
  • Tak til Torben Garmer, Mit Fanø, der venligst gjorde mig opmærksom Boganis' besøg i fuglekøjerne.

Første og sidste afsnit af jagtbrevet som det er trykt i Politiken 12. oktober 1894 Første og sidste afsnit af jagtbrevet som det er trykt i Politiken 12. oktober 1894. Ikke underligt at redaktøren af bogudgivelsen 1987 kan have fejllæst 1894 for 1891.

Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellerum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 

Om mig selv og mit nyhedsbrev
Se mine tidligere udsendte nyhedsbreve

Publiceret 22. oktober 2012. Opdateret 20. september 2013. Research og layout: | Aldus.dk | Til min Fanø-forside |