Stykker til Fanøs kultur og historie

Landmåler Søren Jensen Thobøll (1876-1858)

Stykker til Fanøs kultur > Søren Jensen Thobøll

Kgl. landmåler Søren Jensen Thobøll (1775-1858)

Manden der i 1820 opmålte og tegnede de første matrikelkort over Fanø
Søren Jensen Thobøll var født i Tobøl og blev døbt i Guldager Kirke 22. oktober 1775. 12. juli 1799 søgte han Rentekammeret om bestalling som landmåler og ifølge Folketællingen 1801 er Thobøll kgl. landmåler hos kgl. landinspektør Ivar Peder Ellung (1755-1820), Hjerting. Fra 1806 deltog han i matrikuleringsarbejdet. Han udførte også landmålerarbejde i de såkaldte Blandede distrikter syd for Kongeåen i årene 1838-1840.

Thobøll er på Fanø nærmest et ikon eller en institution, når talen falder på Fanøs historie og korttegning. Det være sig i forbindelse med ældre tiders ejerforhold, gamle huse og deres matrikler, byplanlægning, landskabspleje og fredninger. Oftest kaldes han kgl. landinspektør G. Thobøll, men det er ikke helt korrekt. Thobøll havde praksis i Hjerting og havde autorisation til at udføre landinspektørforretninger. Det er muligvis forklaringen på, at han i mange bøger fejlagtigt betegnes som kgl. landinspektør. På den stribe matrikelkort, som jeg har kigget nærmere på, betegner han sig imidlertid altid og kort og godt "Thobøll" - uden titel og fornavne.
Thobøll døde i Hjerting 4. december 1858, 83 år gammel.

Per Hofman Hansen
Kort med angivelse af nogle af de sogne som Thobøll har opmålt Søren Jensen Thobøll har opmålt mindst ni sogne i årene 1819-1839. Det drejer sig om Nordby og Sønderho på Fanø, Vibæk, Tulsmark, Langsom, Hunderup, Jedsted, Hillerup og Sdr. Farup sogne - alle relativt tæt på hans fødeegn. Han ses også at have opmålt Allindelille sogn beliggende omkring 10 km nord for Ringsted på Sjælland. Det er vel sandsynligt, at Thobøll også har opmålt andre sogne på Sjælland, men det har jeg ikke efterprøvet. Endelig har han også "prøvet" matrikelkortene for Toftnæs, Torrup og Kirkeby sogne.

Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822
Hvad kan kortene bruges til i dag? Det har HisKIS-netværket forsøgt at give nogle bud på på et seminar, hvori det hed: Ved forarbejdet til Matriklen af 1844 fik Danmark et helt uforligneligt kortmateriale til belysning af landskabs- og bebyggelsesforhold i tiden omkring år 1800 i form af de såkaldte Original-1-kort (O1-kort). Kortlægningen foregik primært i perioden 1806-1822 og blev udført i målestoksforholdet 1:4.000. Det giver et enestående detaljeret indblik i samtidens arealanvendelse, markskel, vejforløb og bebyggelsesstruktur, samt selve den jordbonitering, som var udgangspunkt for matrikuleringen. Mens nogle af disse kort var nye konstruktioner, bygger mange videre på de såkaldte udskiftningskort fra de forudgående årtier og indeholder dermed også oplysninger om udskiftningsprocessen.
På hjemmesiden Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822 findes såvel program for seminaret som referater fra foredragene.


Litteratur og noter:
 • Svend Balslev og Hans Ejner Jensen: Landmåling og landmålere. Danmarks økonomiske opmåling. Den danske Landinspektørforening, 1975. Bogen er et hovedværk til forståelsen af landmåling og matrikelkort. Den indeholder desuden et omfattende biografisk leksikon over danske landmålere.
 • Nygaards Sedler om Thobøll i Rigsarkivets Dansk Demografisk Database. Ved søgning her skal navnet staves Tobøl.
 • Til forståelse af de såkaldte "Original 2 kort" kan det anbefales at læse især kapitel 2.1.3.2 Matrikelkortet side 28-39 i bogen "Ejendomsdata" af Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen. Udgivet af Kort & Matrikelstyrelsen, 2000. Bogen er tilgængelig på nettet som PDF-fil.
 • Matrikelkortene, herunder de historiske, kan findes på Kort & Matrikelstyrelsens (nu Geodatastyrelsen) hjemmeside Matrikelkort på Nettet.
 • Interesserer du dig for kort og har du lyst til at arbejde med digitaliserede kort, kan du kigge ind på en guide over kort og luftfotos, som jeg har udarbejdet.
 • Volsted By i Himmerland blev færdigopmålt af Thobøll grundet forskellige misforståelser, som det fremgår af landmåler Diderich E. Bluhmes angrende skrivelse til Rentekammeret: "Jeg indseer tilfulde at jeg har forseet mig; men jeg beder at det underdanigst maa betragtes, som en Ungdoms Ubesindighed, og ikke sætte mig ud af den Vei, hvilken jeg med saa megen Glæde betraadte. Det af Voldsted Bye, som jeg har opmaalt, er jeg forvisset om er rigtigt. Aarsagen hvorfor jeg ikke afleverede det, er at: Jeg troede, naar jeg ikke kunde faae det færdig, dengang, kunde jeg medtage det og fuldføre Resten i Aar. Men da Hr. Landinspecteur Høgh i Brev, underrettede mig om, at Hr. Landmaaler Thobøl skulde fuldføre det, blev det, saaledes overleveret som jeg underdanigst i mit forrige Brev har meldt. Jeg troer derfor ikke at have forseet mig, i Henseende til Opmaalingen og Kortet." (Citat fra Svend Balslev op. cit. s.79).
 • Mange tak til min gode kollega, bibliotekar Michael Bach, Frederiksberg Bibliotek, for hjælp med biografiske data om Tholbøll.
Landmåler Søren Jensen Thobølls opmålinger i forbindelse medmatrikuleringen 1820
Geodatastyrelsen har digitaliseret
Thobølls matrikelkort på hjemmesiden Historiske kort på nettet.

Gå und på siden og søg under ejerlav:
 • Odden By, Nordby (1820)
 • Sønderho By, Sønderho (1820)
 • Langsom Gde., Alslev (1820)
 • Vibæk By, Alslev (1820)
 • Tulsmark, Alslev (1820)
 • Hunderup By, Hunderup (1820)
 • Jedsted By, Vilslev (1839)
 • Hillerup By, Farup (1838)
 • Sdr. Farup, V. Vedsted (1839)
 • Allindelille By, Haraldsted (1807)
 • Volsted By, Himmerland (1814)
Matrikelkort prøvet af Thobøll
 • Torrup Gde., Alslev (1819)
 • Toftnæs By, Alslev (1820)
 • Kirkeby By, Farup (1838)
Se også to udsnit af Fanø-kortene Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. februar 2014. Opdateret 13. september 2020. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.