Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Instruks for tilsynet med båkerne på Jyllands vestkyst 1900

§ 1.
For hver båke er ansat en tilsynsførende båkepasser. Overtilsynet føres på Vagerinspektionens vegne: Af Overklitfogeden i Hjørring Amt med Amtets Båker. Af Overklitfogeden i Thisted Amt med Amtets Båker undtagen Agger Båke. Af Overklitfogeden i Ringkjøbing Amt med Amtets Båker samt Agger Båke. Af lodsformanden i Esbjerg med båkerne i Ribe Amt.
§ 2.
Båkepasserne skulle jævnlig tilse deres båke, navnlig efter hårdt vejr, der kan antages at have bevirket skade på båke eller båkehøj.
§ 3.
Båkehøjene skulle ved beplantning eller ved belægning med græstørv og lyng så vidt muligt skærmes mod bortblæsning.
§ 4.
Båkerne skulle holdes malede med den dertil befalede maling.
Båkernes maling udføres i hvert års juni måned.
  1. Båkernes jerndele skulle hvert år og trædelene hvert andet år males 1 gang overalt på de tilgængelige såvel ydre som indre flader. Foruden malingen skulle alle beskadigede steder af den ældre maling være istandsatte ved skrabning, rensning og pletning; alle fuger, i hvilke der ikke kan males, skulle være fyldte med kit. Sand og smuds samt blærer og skaller af løs farve skal være fjernet såvel som rustpletter på jernet.

b.   Farven skal være tillavet af stærkt kogt linoliefernis og til pletning på jernet af "blymønnie", men i øvrigt til strygning både på jern og træ af "Engelsk rødt" uden indblanding af andre flydende eller faste stoffer. Til kitning bruges ferniskit.
c. Mellem pletning og kitning og den egentlige strygning skal der gives tilstrækkelig tid til tørring. Efter fuldførelsen skal malingen være fast og vel dækkende, ensartet og fri for knopper. Det skal særlig påses, at malingen ikke lider overlast inden den er tørret. I fugtig vejr, ved dug, under sandflugt eller støvende blæst må der ikke males eller kittes - ej heller på våde steder.
d. Den for levering af farve accorderede betaling indbefatter tillige alt, hvad der i øvrigt kræves til udførelsen af maling efter foranstående regler, såsom tillæg af kit, pensler, stilladser og transport af alt til og fra båken.
§ 5.
Dersom møtrikker i jernkonstruktionen findes at have arbejdet sig løse, trækkes de hårdt til og bræddernes fæstelse med mindst 3 galvaniserede søm i hver samling vedligeholdes.
§ 6.
Båkepasseren er forpliget til at ledsage den overtilsynsførende, når denne kommer for at tilse båken. 2 gange årligt, i slutningen af juni, når båken er malet, og i slutningen af december sender båkepasseren indberetning til den overtilsynsførende om båkens og båkehøjens tilstand.
§ 7.
Mulig ved storm, lynnedslag, sandflugt e.l. forårsaget skade på båke eller båkehøj skal af vedkommende båkepasser hurtigst muligt udbedres. Er skaden af større omfang, foretager båkepasseren straks hvad der står i hans magt for at udbedre skaden og sender hurtigst muligt, om fornødenst ved telegram, meddelelse til Overtilsynet. Kun når en båke måtte være omblæst, sendes tillige telegrafisk meddelelse til Vagerinspektionen under adresse Brevpostkontoret, Kjøbenhavn.
§ 8.
Angående større reparationer af båkerne eller arbejder ved båkehøjene, som skønnes ønskelige, men ikke anses for at være øjeblikkeligt nødvendige, gives melding til vedkommende overtilsynsførende, når denne foretager inspektion.
§ 9.
Foruden den ved kontrakt fastsatte årlige lønning for tilsyn og ordinære arbejder ved vedligeholdelsen af båke og båkehøj yder Vagerinspektionen årligt et beløb af [....] kroner til [felt til navn] Båke til indkøb af maling m.m. Lønningskvittering og kvittering for modtagelse af det til indkøb af maling m.m. tilståede beløb indsendes gennem overtilsynet henholdsvis i slutningen af marts og juni måneder, hvorefter beløbene snarest ville blive vedkommende tilstillet.
§ 10.
Enhver indberetning eller sendelse forsynes med båkepasserens fulde navn og nøjagtige postadresse.

Vagerinspektionen, i juni 1900.


Instrux for tilsynet med de under Vagervæsenet sorterende båker på Jyllands vestkyst fra Blåvandshuk til Skagen
3-fløjet folder udgivet af Vagerinspektionen i København 1900.
(Kgl. Bibliotek, Udtaget småtryk 34:4,-387-8).
engelskrød - engelsk rødEngelskrød er navnet på et rødbrunt pigment, baseret på jernoxid, der er et biprodukt fra jernfremstilling. Der findes også en mængde andre valører, som ofte er opkaldt efter det sted, de er blevet fremstillet: For eksempel italiensk rødt, tyrkisk rødt, malagarødt. Mon ikke svenskrød, Skagensrød og Fanørød i bund og grund er den samme farve baseret på samme fremstillingsmetode? Farveprøven her er hentet på Kulturarvsstyrelsens side om bygningsbevaring, overfladebehandling og farver. Se også om vinduestikket på Sønderhos huse.

Publiceret 24. februar 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.