Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Model og genrejsningsforsøg af Sønderhos båke 1972. Af Per Hofman Hansen

Model af Sønderho båke
Model af Sønderho båke
Modellen, der er 31 cm høj, er udført i træ efter tegningen til højre. De nederste tværribber er placeret på baggrund af ældre fotografier af båken. Se modellen i stor størrelse.
Et forsøg på en genrejsning i 1972 af Æ Kaaver uden for Sønderho
I 1972 forsøgte "en kreds af mennesker med meget nær tilknytning til Sønderho" i samarbejde med "Fonden Gamle Sønderho" at få tilladelse til at genopstille sømærket nærmest byen på sin gamle plads og i sin oprindelige skikkelse. Daværende major E. Wedege-Mathiassen fra Frederiksberg rettede derfor i juni 1972 en skriftlig henvendelse til direktøren for Fyrdirektoratet, Hans H. Mohr, hvori han forespurgte, om "Fyr- og Vagervæsenet kan have noget imod at man i Sønderho lader dette sømærke genopføre, helt for egen regning også hvad vedligeholdelse angår". Han forhørte sig også om mulighederne for at få en kopi at tegningerne til sømærket. Videre anførte Wedege-Mathiassen: "Vi er velvidende om at sømærket ikke kan have nogen maritim betydning mere. Men det er kun af pietetsfølelse for den gamle by, der indtil for godt 100 år siden var hjemsted for en anselig sejlskibsflåde".

Positiv indstilling til genopførelse af Sønderho Båke
Tre uger senere svarede direktør Mohr under emnet "Genopførelse af Sønderho Båke" positivt på forespørgslen og gav sin tilladelse "under forudsætning af at initiativtagerne selv indhentede alle andre fornødne tilladelser samt:
  1. Båken skal bygges nøjagtigt på den tidligere plads og i udseende så nær den oprindelige båke som muligt, idet det skal bemærkes, at Fyrdirektoratet er indforstået med at yde vejledning, såfremt det kan indpasses med andet arbejde på vestkysten.
  2. Båkens bygning og fremtidige vedligeholdelse påhviler i et og alt "Fonden Gamle Sønderho", ligesom Fyrdirektoratet i denne forbindelse ikke påtager sig noget ansvar af hvad art nævnes kan.
  3. Båken skal til enhver tid være fuldt brugbar som sømærke; i modsat fald forbeholder Fyrdirektoratet sig ret til for "Fonden Gamle Sønderho"'s regning at lade båken reparere evt. nedrive, herunder også rydning af grunden.
  4. Det skal tydeligt fremgå, at båken ejes af "Fonden Gamle Sønderho", idet Fyrdirektoratet som nævnt i pkt. 2 ikke påtager sig noget ansvar.
  5. At Fyrdirektoratet underrettes om tidspunktet for byggearbejdets påbegyndelse og ligeledes underrettes, mindst 3 uger før det afsluttes."
Mohr fortsætter:
"Til orientering kan anføres, at sømærket oprindeligt bestod af 2 ledebåker for anduvning af Knude-Dyb, nemlig Sønderho øst og Sønderho vest båke.
De var begge udført som et pyramideformet træskelet, østbåken var ca. 46 fod (14,5 m) høj og forsynet med en femkant på toppen, og det er den, De beskriver som den "nordligste".
Den vestlige båke var ca. 40 fod (12,5 m) høj og havde et firkantet topmærke, hvori der var et stort hak i overkanten.
Fyrdirektoratet er ikke i besiddelse af nogen helt nøjagtig tegning af båken, men det foreliggende materiale vil snarest blive affotograferet og tilsendt Dem".
Modellen placeret på den oprindelige plads på klittoppen
Med moderne digitalfotografering er det relativt enkelt at manipulere med virkeligheden. Her er det faktisk modellen, der i februar 2007 er placeret på den oprindelige plads med udkig til det sted på sydvestkysten af Fanø, hvor "æ læns kåver" i sin tid stod. Foto: © Per Hofman Hansen 2007.
Efterskrift 2007
Desværre blev det spændende genrejsningsprojekt aldrig til noget. Det ville ellers have været et fint og værdigt eksempel på, hvordan man på en pietetsfuld og attraktiv måde kunne illustrere Sønderhos fortid for både turister og kulturhistorisk interesserede. På klittoppen er i dag kun spedte murstens- og cementrester tilbage af fundamentet foruden det gamle Geodætisk Instituts trigonometriske station.
Per Hofman Hansen

Kilder
Tegningen af båken
Tegning af båken er stemlet "Fyrvæsenet, Teknisk Tjeneste. Overgaden o. Vandet 62B, Kbh. K. Tlf. Asta 4960". På denne adresse har Farvandsvæsenet fortsat til huse. Tegningen har i øvrigt dannet grundlagt for den 31 cm høje model, som ses til venstre. Skalaen nederst på tegningen er inddelt i fod og tommer. Se tegningen i stor størrelse og Wedege-Mathiassens rentegning.
Tegning af båken, topmærket Foto af båken, topmærket

Publiceret 25. februar 2007. Opdateret 4. november 2007. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk - Til forsiden.